Jaký je rozdíl mezi výzvou a právním oznámením?


Odpověď 1:

V jakémkoli soudním řízení musí ten, kdo navrhuje soudní řízení, aby získal námitky proti oponentovi, oznámit svůj nárok. Toto oznámení se nachází u soudu, kde soud nařídí způsob takového oznámení. To je v souladu se základními principy viz., Audi alterum patrem, což znamená slyšet obě strany (než dojde k závěru). Při výpovědi soud odloží jednání na 4 týdny, v závislosti na okolnostech případu. Do této doby musí navrhovatel prokázat doručení oznámení.

Existují však některé naléhavé záležitosti, kdy se navrhovatel obrátí na soud za naléhavou pomoc. V takových případech se navrhovatel dovolává u soudu, aby naléhavě vydal opravný prostředek, aniž by prozatímně předal druhé straně oznámení. Vezměme si například žalobu na soudní příkaz (nazývaný pobyt, pro pochopení běžné veřejnosti, i když mezi nimi existují legální rozdíly). Odporce navrhovatele pronikl do majetku navrhovatele tím, že pokračoval v ničení složené zdi navrhovatele. Navrhovatel / navrhovatel se obrátí na soud za účelem vydání příkazu k zastavení obžalovaného / odpůrce v demoloshování složené zdi a bývalý nemůže čekat 4 týdny na doručení výpovědi. Hledá okamžitou úlevu prostřednictvím soudního příkazu. Podle skutkové podstaty věci může soud vydat dočasný soudní příkaz, který je obvykle platný, dokud se žalovaný nedostaví. Dočasný soudní příkaz je vydán bez vyslechnutí žalovaného z důvodu naléhavosti stanovené žalobcem, pouze pokud obžalovaný nepodal námitku.

Odpůrce obžalovaný žádá soud, aby nebyl vydán žádný rozkaz, aniž by mu byla dána možnost být vyslechnut. V takových případech je třeba, aby soud vydal žalovanému oznámení, a to navzdory naléhavosti ze strany žalobce.

Upozornění se řídí článkem 148A občanského soudního řádu (CPC). Jakákoli výhrada je platná po dobu 90 dnů ode dne, kdy byla podána u soudu. Proces Caveat má splnit zásadu soudu, aby bylo možné před přijetím jakéhokoli příkazu vyslechnout obě strany v žalobě.

Upozornění musí být vyplněno v určitém formátu. Tento formát se liší od formátu petice.

Doufám, že jsem objasnil účel Caveat. Nyní se obraťte na petici. Petice je podána u soudu za úlevu. Může být žádostí o soud, aby zkontroloval majetek žaloby, vyslechl svědka, vynesl nařízení, když se nazývá exekuční petice atd. Lze požádat o návrh na odškodnění u soudu.