Existuje nějaký rozdíl mezi rasismem a genocidou?


Odpověď 1:

Rasismus může být jedním z motivů / důvodů vedoucích ke zločinu genocidy, takže neexistuje vztah 1: 1. Zločin genocidy, jak je v současné době definován v Úmluvě OSN o genocidě (identifikující cílové skupiny jako „národní, etnický, rasový nebo náboženský“), a ještě více tak, jak si představoval Raphael Lemkin, který tento pojem vytvořil, zahrnuje i jiné ideologie než jen rasismus jako motivace / ospravedlnění pro vymýcení cílové skupiny: mohou také patřit k určitému náboženství nebo národnosti (která by mohla velmi dobře zahrnovat jednu nebo více etnik). Osobně si myslím, že „rasový“ lze stejně dobře vynechat, protože dnes právem pochybujeme, zda existuje něco jako různé rasy. Místo toho bych řekl, že k pokrytí této části stačí i etnicita. Kromě toho měl Lemkin ve svém původním návrhu definice genocidy na mysli také politické a kulturní skupiny. Ta je např. Vysoce aktuální, když hovoříme o stalinistických očistách, které prošly celým občanstvím Sovětského svazu, bez ohledu na etnicitu nebo náboženství a místo toho vybraly politicky motivované cíle. Avšak technicky a legálně, protože „politická“ skupina (samozřejmě platí i pro kulturu) není v Úmluvě OSN zmíněna, nelze tyto případy (čistě legálně) nazvat genocidou, což je jeden z hlavních handicapů kritiky zaměřené na (politicky sjednané) zúžené vymezení Lemkinova širšího původního termínu.


Odpověď 2:

Odpověď na tuto otázku by měla být zřejmá a vy můžete snadno vyhledat definice obou slov.

Rasismus může být tak jemný, že osoba s rasistickými postoji o nich nemusí vědět.

Genocida je úmyslné, cílené zabíjení velkého počtu lidí dané rasy, etnicity nebo náboženství.

Slovo bylo upraveno pro použití v takových frázích, jako je „kulturní genocida“, ale ve všech případech je záměrem způsobit masivní újmu celé populaci.

Genocida má vždy hlavní složku rasismu, ale to neznamená, že slova znamenají něco podobného.

Doufám, že to objasní záležitost pro vás.