V účetnictví, jaký je rozdíl mezi akruální a realizací?


Odpověď 1:

V účetním období přírůstek znamená rozpoznat událost / transakci v účetní závěrce, která zahrnuje převod hodnoty mezi dvěma stranami, bez ohledu na to, zda podnik okamžitě obdržel hotovost nebo ne pro tuto konkrétní událost. Událost způsobí změnu rozvahy v části Aktiva, pasiva nebo vlastní kapitál.

Realizace na druhé straně znamená příjem skutečné hotovosti za transakci.

V akruálním systému tedy může nebo nemusí být podnik přijat, ale v době realizace musí být přijata hotovost nebo událost musí být převedena na hotovost pro konečné vypořádání transakce.